Darreres novetats i notícies d’àmbit tributari (AEAT i ATC) publicades durant el mes de juny

Darreres novetats i notícies d’àmbit tributari (AEAT i ATC) publicades durant el mes de juny

AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària

Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, pel qual s’adopten i prorroguen determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna, de suport a la reconstrucció de l’illa de la Palma i a altres situacions de vulnerabilitat; de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria de modificacions estructurals de societats mercantils i conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors; i d’execució i compliment del Dret de la Unió Europea. (BOE, 29-juny-2023)

Entre les mesures tributàries aprovades destaquen les següents:

  • En l’Impost sobre el Valor Afegit, es prorroga fins al 31 de desembre de 2023 el tipus del 0% en els productes de primera necessitat (pa, llet, fruites i verdures, ous, farines i formatges) i del 5% en pastes alimentàries i olis d’oliva i de llavors. No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 4% per als productes de primera necessitat i del 10% per a les pastes alimentàries i olis, a partir del dia 1 del mes de novembre de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de setembre, publicada a l’octubre, sigui inferior al 5,5 per cent.
  • En l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques es crea una deducció del 15% per a la compra d’un vehicle elèctric nou. Aquesta desgravació s’estén fins al 31 de desembre de 2024 i la seva base màxima de deducció s’estableix en 20.000 euros.
  • En l’Impost sobre Societats s’estableix una amortització anticipada per a la instal·lació de sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics endollables.

 

Model 381. Impost sobre el Valor Afegit. Sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades per les forces armades dels Estats membres de la Unió Europea

Ordre HFP/645/2023, de 20 de juny – Per la qual s’aprova el model 381 “Impost sobre el Valor Afegit. Sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades per les forces armades dels Estats membres de la Unió Europea afectades a un esforç en l’àmbit de la política comuna de seguretat i defensa (art. 5.2 del reglament aprovat pel Reial decret 443/2023, de 13 de juny)” i es determinen la forma i procediment per a la seva presentació,  i es modifica l’Ordre EHA/1729/2009, de 25 de juny, per la qual s’aprova el model de Certificat d’exempció de l’Impost sobre el Valor Afegit i dels Impostos Especials en els lliuraments de béns i prestacions de serveis realitzades en el marc de les relacions diplomàtiques i consulars i en les destinades a organitzacions internacionals o a les forces armades d’Estats membres que formin part del Tractat de l’Atlàntic Nord, diferents d’Espanya, i s’aprova el sobre d’enviament d’autoliquidacions de l’IVA (BOE, 22-juny-2023)

Dades fiscals de l’Impost sobre Societats. Exercici 2022

Estan disponibles les dades fiscals de l’Impost sobre Societats (model 200) corresponents a l’exercici 2022, tant per a la seva consulta com per a la seva descàrrega.

Model 718. Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes

Ordre HFP/587/2023, de 9 de juny – Per la qual s’aprova el model 718 «Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes», es determina el lloc, forma i terminis de la seva presentació, les condicions i el procediment per a la seva presentació.

Aquest impost es configura com un impost complementari de l’ Impost sobre el Patrimoni, de caràcter estatal, no susceptible de cessió a les Comunitats Autònomes, per gravar amb una quota addicional els patrimonis nets de les persones físiques de quantia superior a 3.000.000 d’euros.

L’entrada en vigor d’aquesta Ordre comença l’endemà de la seva publicació al BOE i el termini de presentació de presentació del model 718 tindrà lloc entre els dies 1 i 31 de juliol de l’ any següent a la data de meritació del mateix, sens perjudici del termini per a la domiciliació bancària del pagament del deute,  cas en el qual, el termini de presentació finalitzarà el 26 de juliol (BOE, 12-juny-2023)

Exempcions fiscals aplicades a les forces armades dels Estats membres de la Unió Europea

Reial Decret 443/2023, de 13 de juny – Pel qual s’ aprova el Reglament pel qual es desenvolupen les exempcions fiscals relatives a les Forces Armades dels Estats membres de la Unió Europea afectades a un esforç de defensa en l’ àmbit de la política comuna de seguretat i defensa i s’ estableix el procediment per a la seva aplicació, i pel qual es modifica el Reglament dels Impostos Especials,  aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol (BOE, 14-juny-2023)

Models de declaració de l’Impost sobre Societats i de l’Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022

Ordre HFP/523/2023, de 22 de maig – Per la qual s’aproven els models de declaració de l’Impost sobre Societats i de l’Impost sobre la Renda de no Residents, corresponents a establiments permanents i a entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés i s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació electrònica (BOE, 29-maig-2023)

DESTACATS:

Tràmit per a la presentació de la comunicació regulada en art. — 48 RIS en relació amb les operacions de reestructuració

Article 48 del Reial decret 634/2015, de 10 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre Societats

Amb l’objecte de facilitar la presentació de la comunicació prevista a l’article 48 del RIS per a determinades operacions de reestructuració, es crea un tràmit específic de presentació a la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària [+] INFO

Com rectificar una declaració ja presentada:
Si has comès un error en presentar una declaració. T’indiquen què has de fer AQUÍ

ATC – Agència Tributària de Catalunya

Millores a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya:

  • Pagament de deutes i liquidacions a través de Bizum sense límit d’import.
  • Actualització del simulador d’ajornaments i fraccionaments per adequar-lo a la Instrucció 4/2022, del director de l’Agència Tributària de Catalunya, sobre la tramitació i resolució de les sol·licituds d’ajornament i fraccionament del pagament en període voluntari i en període executiu quan siguin competència de l’ATC.
  • Adaptació del formulari de subscripció de notificacions electròniques al format responsiu per facilitar-hi l’accés i la visualització correcta des dels dispositius mòbils.

[+ INFO]

Informe de resultats 2022 de l’Enquesta permanent de satisfacció de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya

L’Agència Tributària de Catalunya, ens comunica que ha publicat l’Informe de resultats 2022 de l’Enquesta permanent de satisfacció de la seva seu electrònica, la qual avalua de forma continuada en el temps el grau de satisfacció dels usuaris sobre la informació, els continguts, els tràmits i la usabilitat de la seu electrònica de l’Agència.

Podeu ampliar la informació amb aquesta notícia, en què trobareu un resum dels principals resultats.

Deixa el teu comentari